ROSZCZENIA

 • zasady i sposoby dochodzenia roszczeń (w tym z tytułu udzielonych pożyczek, wykonanych usług,
  nienależytego wykonania usług, należności z tytułu zrealizowanych umów zalecenia i umów o dzieło,
  odstąpienie od umowy, roszczenia odsetkowe, kary umowne, postępowanie prowadzone przed
  sądem,  postępowanie egzekucyjne);
 • dochodzenie naprawienia szkody (w tym odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa oraz kary umowne). 

ZADŁUŻENIE

 • z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (w tym trudności ze spłatą długu na etapie przedsądowym, mediacja, renegocjowanie umów, rozłożenie świadczenia na raty, umorzenie długu, kwestionowanie wysokości długu, przejęcie długu przez na firmy windykacyjne, siła wyższa oraz klauzula rebus sic stantibus, sankcje spowodowane zaprzestaniem spłaty długów, postępowanie przed sądem, postępowanie egzekucyjne);
 • mieszkaniowe (czynsz, opłata za wynajem, zaległości w spłacie kredytu);
 • alimentacyjne (w tym sankcje za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, możliwość zmniejszenia wysokości alimentów);

 • wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;

 • upadłość konsumencka (w tym przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką, postępowanie upadłościowe).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej;
 • zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, czy kontrahentów;
 • przedawnienie roszczeń;
 • faktoring.

ZATRUDNIENIE

 • zmiana warunków zatrudnienia (w tym skierowanie do innej pracy, zmiana wynagrodzenia); 
 • opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, brak lub wypłata części wynagrodzenia;
 • świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy;
 • sposoby rozwiązania umów przez pracodawcę lub pracownika, okresy wypowiedzenia;
 • uprawnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę;

 • kwestionowanie zasadności wypowiedzenia umowy.

ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI

 • świadczenia z pomocy społecznej; 

 • dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych; 

 • stypendia socjalne i zapomogi dla uczniów i studentów;

 • fundusz alimentacyjny;

 • świadczenia z tytułu bezrobocia;

SPRAWY RODZINNE I KONFLIKTY SĄSIEDZKIE

 • rozwiązanie małżeństwa (w tym rozwód, separacja, orzekanie o winie, władza rodzicielska, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywracanie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opiekuna prawnego, plan wychowawczy po rozwodzie, kontakty rodziców z dziećmi, alimenty, podział majątku, postępowanie sądowe, mediacja); 

 • dysfunkcje w rodzinie (uzależnienia, przemoc w rodzinie); 

 • konflikty sąsiedzkie .

DZIEDZICZENIE

 • dziedziczenie ustawowe (w tym: uprawnieni do dziedziczenia, zrzeczenie się spadku, przyjęcie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku); 

 • dziedziczenie testamentowe (w tym przyjęcie spadku, podważanie testamentu, wykonanie zapisów, dział spadku); 

 • zachowek (w tym uprawnieni do zachowku, kwestionowanie wydziedziczenia, uzyskanie zachowku, wysokość zachowku, przedawnienie).